Không gian làm việc thân thiện hơn môi trường sống xung quanh